Rreth Senerit

Zbuloni më shumë për Sener

Sener Professional, duke ndërtuar një markë globale

SENER PROFESSIONAL është brend i Sener Agusevskit, i cili ka më shumë se 15 vite që punon si parukier.

Sener Agusevski njohuritë dhe përvojën e ka fituar në Zvicër, është trajnuar nga akademia prestigjioze e Vidal Sassoon dhe më pas është transferuar në Maqedoni, përmes SENER HAIR STUDIO VIP, i cili me sukses dhe profesionalizëm punon në tregun tonë.

Të shtyrë nga dëshira për sukses dhe progres, qëllimi kryesor i ekipit tonë është cilësia dhe entuziazmi, i cili në mënyrë të pashmangshme çon në klientë dhe bashkëpunëtorë të kënaqur dhe afatgjatë.

More about us

Historia e Sener Agushevskit është një dëshmi e jashtëzakonshme e pasionit, përkushtimit dhe shpirtit sipërmarrës në botën e parukerisë. I lindur dhe i rritur në një vend të vogël, Sener zbuloi dashurinë e tij për stilimin e flokëve që në moshë të re. Udhëtimi i tij filloi me përulësi, por talenti dhe vendosmëria e tij e lindur do ta çonin në lartësi që nuk i kishte imagjinuar kurrë.

Vitet e hershme dhe edukimi: Magjepsja e Senerit me flokët dhe bukurinë e tërhoqi atë në botën e stilimit të flokëve. I vendosur për të shkëlqyer, ai ndoqi arsimin formal në një nga akademitë më prestigjioze, Vidal Sassoon, në Zvicër. Ekspozimi ndaj teknikave dhe tendencave ndërkombëtare i zgjeroi horizontet dhe ndezi një shkëndijë brenda tij për të sjellë standarde globale në vendin e tij.

Kthimi në Maqedoni: Pas përfundimit të shkollimit, Seneri u kthye në Maqedoni, i armatosur me një pasuri të njohurive dhe një vizion për të ngritur skenën lokale të stilimit të flokëve. Ai themeloi SENER HAIR STUDIO VIP, një sallon që shpejt fitoi njohje për përkushtimin e tij ndaj cilësisë dhe inovacionit. Duart e afta dhe përkushtimi i Senerit për kënaqësinë e klientit i dhanë atij një klientelë besnike.

Njohja globale: Talentet e Sener nuk kaluan pa u vënë re në skenën globale. Pjesëmarrja e tij në ngjarje si Dita Botërore e Flokëve në Zvicër në 2013 i solli atij vlerësime dhe vlerësim ndërkombëtar. Zbatimi i dy standardeve ISO – ISO 9001:2015 dhe ISO 14001:2015 – tregoi përkushtimin e tij për përsosmëri dhe qëndrueshmëri, duke vendosur një pikë referimi për industrinë.

Zgjerimi dhe sipërmarrja: Udhëtimi i Sener mori një kthesë të rëndësishme kur ai vendosi ta kanalizonte ekspertizën e tij në sipërmarrje. Me një kuptim të mprehtë të tregut global dhe një angazhim të palëkundur ndaj cilësisë, ai themeloi Sener Professional. Marka jo vetëm që pasqyroi etikën e tij personale, por gjithashtu shënoi një hap të rëndësishëm nga stilimi i flokëve te kozmetika.

Linja e produkteve të Sener Professional, e zhvilluar nën drejtimin e përpiktë të Sener, u bë një sensacion. Kozmetika, duke filluar nga kujdesi për flokët te produktet e stilimit, tërhoqi vëmendjen për efektivitetin dhe inovacionin e tyre. Aftësia e Sener për të përkthyer aftësitë e tij të stilimit të flokëve në zhvillimin e produktit demonstroi një shkrirje të rrallë të artit dhe mendjemprehtësisë së biznesit.

Bashkëpunimi me Parukierët në mbarë botën: Sener Professional krijoi partneritete me mbi 200 parukierë në mbarë botën, duke krijuar një rrjet profesionistësh që ndanë vizionin e tij për ngritjen e standardeve të industrisë.

Zgjerimi ndërkombëtar: Ëndrra e Sener për ta bërë markën e tij globale u bë realitet pasi Sener Professional zgjeroi shtrirjen e saj në gjashtë vende. Suksesi i markës nuk ishte vetëm në produktet; ishte një testament i aftësisë së Sener për të frymëzuar dhe udhëhequr një komunitet profesionistësh të stilimit të flokëve në mbarë botën.

Trashëgimia dhe ndikimi: Sot, Sener Agushevski qëndron jo vetëm si një parukier i suksesshëm, por si një sipërmarrës që revolucionarizoi industrinë e kujdesit të flokëve. Udhëtimi i tij nga një vend i vogël drejt krijimit të një marke kozmetike të njohur globalisht shërben si një frymëzim për stilistët aspirues dhe sipërmarrësit. Trashëgimia e Sener nuk është vetëm në sallonet dhe produktet që mbajnë emrin e tij, por në komunitetin e profesionistëve të stilimit të flokëve që ai ka ushqyer dhe fuqizuar përtej kufijve.

Early Years and Education: Sener’s fascination with hair and beauty drew him to the world of hairstyling. Determined to excel, he pursued formal education in one of the most prestigious academies, Vidal Sassoon, in Switzerland. The exposure to international techniques and trends broadened his horizons and ignited a spark within him to bring global standards to his home country.

Return to Macedonia: After completing his education, Sener returned to Macedonia, armed with a wealth of knowledge and a vision to elevate the local hairstyling scene. He founded SENER HAIR STUDIO VIP, a salon that quickly gained recognition for its commitment to quality and innovation. Sener’s skillful hands and commitment to customer satisfaction earned him a loyal clientele.

Global Recognition: Sener’s talents didn’t go unnoticed on the global stage. His participation in events like the World Hair Day in Switzerland in 2013 brought him accolades and international acclaim. The implementation of two ISO standards – ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 – showcased his commitment to excellence and sustainability, setting a benchmark for the industry.

Expansion and Entrepreneurship: Sener’s journey took a pivotal turn when he decided to channel his expertise into entrepreneurship. With a keen understanding of the global market and an unwavering commitment to quality, he founded Sener Professional. The brand not only reflected his personal ethos but also marked a significant leap from hairstyling to cosmetics.

Sener Professional’s product line, developed under Sener’s meticulous guidance, became a sensation. The cosmetics, ranging from hair care to styling products, garnered attention for their effectiveness and innovation. Sener’s ability to translate his hairstyling skills into product development demonstrated a rare fusion of artistry and business acumen.

Collaboration with Hairdressers Worldwide: Sener Professional established partnerships with over 200 hairdressers worldwide, creating a network of professionals who shared his vision for elevating the industry’s standards.

International Expansion: Sener’s dream of taking his brand global became a reality as Sener Professional expanded its reach to six countries. The brand’s success wasn’t just in the products; it was a testament to Sener’s ability to inspire and lead a community of hairstyling professionals worldwide.

Legacy and Impact: Today, Sener Agushevski stands not just as a successful hairdresser but as an entrepreneur who revolutionized the hair care industry. His journey from a small country to creating a globally recognized cosmetics brand serves as an inspiration for aspiring hairstylists and entrepreneurs alike. Sener’s legacy is not just in the salons and products bearing his name but in the community of hairstyling professionals he has nurtured and empowered across borders.